Strona główna | O Konsorcjum | Forma prawna
 
Konsorcjum nie tworzy odrębnego podmiotu gospodarczego, który prowadziłby działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U.07.155.1095 z późn. zm.) , a niniejsze porozumienie nie ogranicza uprawnień któregokolwiek z Partnerów do prowadzenia swojej działalności na swój własny rachunek. Konsorcjum nie posiada osobowości prawnej. Dla realizacji zadań i celów określonych powyżej Partnerzy będą zawierać umowy wykonawcze określające zakres działań podejmowanych przez konkretne podmioty w określonych terminach i na określonych szczegółowo warunkach. Za przygotowanie projektów w/w umów odpowiadać będzie Biuro Konsorcjum.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty